Regulamin

REGULAMIN PRZYZNAWANIA, UŻYWANIA I POSŁUGIWANIA SIĘ ZNAKIEM PROMOCYJNYM MIODNY SZLAK

 

 • 1
 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przyznawania, używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK, w ramach realizacji Programu Marki Lokalnej MIODNY
 2. Program Marki Lokalnej MIODNY SZLAK obejmuje ogół działań, w tym informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych, zamierzonych, inicjowanych, wspieranych, kontrolowanych lub realizowanych przez Fundację Po Zdrowie do Natury z siedzibą w Kamiannej, zwaną dalej „Fundacją”, w ramach budowy i wzmacniania Marki lokalnej MIODNY
 3. Marka lokalna MIODNY SZLAK jest narzędziem promocji obszaru Powiatu Nowosądeckiego, poprzez promowanie wysokiej jakości produktów, usług i inicjatyw związanych z tym regionem, oferowanych i realizowanych przez twórców, usługodawców, instytucje i podmioty ekonomii społecznej z obszaru Powiatu Nowosądeckiego. Obszar działania marki MIODNY SZLAK zwany jest w dalszej części Regulaminu „Regionem”.
 4. Marka lokalna MIODNY SZLAK powstała z inicjatywy Fundacji Po Zdrowie do Natury  w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i instytucji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju
 5. Marka lokalna MIODNY SZLAK jest budowana w oparciu o lokalne zasoby oraz bogate dziedzictwo kulturowo-historyczne
 • 2
 1. Budowaniu i wzmacnianiu Marki lokalnej MIODNY SZLAK służy w szczególności korzystanie ze Znaku Promocyjnego MIODNY
 2. Wzór Znaku Promocyjnego MIODNY SZLAK stanowi Załącznik nr 1 do
 3. Rolą Znaku Promocyjnego MIODNY SZLAK jest udzielanie rekomendacji dla produktów i usług nim znakowanych oraz tworzenie warunków do szeroko rozumianego rozwoju obszaru.
 4. Celem znakowania produktów, usług i inicjatyw związanych z Regionem jest:

 

 • wsparcie przedsiębiorczości i rozwój ekonomii społecznej w Regionie, w oparciu o zasoby lokalnego środowiska: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem produktów lokalnych,
 • aktywizacja mieszkańców w kierunku rozwoju ekonomii społecznej i angażowania się w rozwój Regionu,
 • wyróżnienie produktów i usług o najwyższej jakości, wartościowych dla budowania Marki lokalnej MIODNY SZLAK oraz tożsamości mieszkańców,
 • wsparcie spójnej i zintegrowanej oferty turystycznej Regionu,
 • tworzenie międzysektorowych sieci współpracy i wspólna promocja wyjątkowych produktów i usług oznakowanych Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK,
 • wymiana wiedzy i doświadczeń w procesie wdrażania i promocji Znaku Promocyjnego MIODNY SZLAK z partnerami lokalnymi oraz zewnętrznymi na poziomie krajowym i międzynarodowym,
 • dążenie do podnoszenia jakości produktów, usług i inicjatyw oznaczonych Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK,
 • mobilizowanie lokalnej społeczności i lokalnych przewag konkurencyjnych na rzecz rozwoju
 1. Przez inicjatywę (zwaną też w Regulaminie „Inicjatywą”) rozumie się przedsięwzięcie cykliczne, w szczególności wydarzenie edukacyjne (np. cykl zajęć warsztatowych, szkoleniowych lub konferencji) i wydarzenie kulturalne lub promocyjne (np. cykl festiwali lub konkursów). Jeżeli przedsięwzięcie w zamierzeniu Wnioskodawcy będzie organizowane co najmniej trzykrotnie, a przy tym:
 2. nie rzadziej niż raz w roku,
 3. z mniejszą regularnością, o ile przed złożeniem Wniosku odbyło się co najmniej dwukrotnie, a przy tym co najmniej raz w ciągu ostatnich 3 lat,
 4. uznaje się, że ma charakter cykliczny w rozumieniu Regulaminu. Powyższe nie wyłącza uznania przez Kapitułę, iż przedsięwzięcie można potraktować jako cykliczne także w razie niespełnienia powyższych przesłanek, jeżeli Kapituła uzna to za szczególnie uzasadnione okolicznościami
 5. Dopuszcza się posługiwanie się Znakiem Miodny Szlak w komunikacji zewnętrznej podmiotów wyróżnionych specjalnym Tytułem Miodny Partner. Wyróżnienie takie może być przyznane podmiotom, które w sposób wybitny przysłużyły i przysługują się budowaniu marki Miodny Szlak.
 6. Fundacji Po Zdrowie do Natury przysługują majątkowe prawa autorskie do podstawowych elementów składających się na system identyfikacji wizualnej marki lokalnej MIODNY SZLAK określony w dokumencie pod nazwą „System Identyfikacji

 

Wizualnej   marki    lokalnej      MIODNY   SZLAK”,    stanowiącym   Załącznik   nr   4   do Regulaminu.

 1. Fundacja posiada prawo ochrony Znaku Promocyjnego MIODNY SZLAK, nadany przez Urząd Patentowy nr 341537
 • 3
 1. O prawo do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK mogą ubiegać się podmioty, zwane dalej „Korzystającymi”, będące:
  • przedsiębiorcami posiadającymi siedzibę lub oddział i faktycznie działającymi na obszarze Powiatu Nowosądeckiego, w tym będące przedsiębiorcami osoby, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
  • organizacjami posiadającymi siedzibę lub oddział/jednostkę terenową i faktycznie działającymi na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.
 2. Prawo do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK może zostać przyznane wyłącznie podmiotom, co do których w trybie określonym Regulaminem zostanie stwierdzone, iż:
  • posiadają wszelkie wymagane pozwolenia, zezwolenia, koncesje, uprawnienia do wprowadzania do obrotu zgłaszanego produktu/usługi i prowadzenia związanej z tym działalności i przestrzegają wymagań prawnych związanych z prowadzoną działalnością, a także nie naruszają w prowadzonej działalności zasad współżycia społecznego,
  • nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, ani  zaległości   z tytułu   niespornych   zobowiązań   (w   szczególności   wobec   pracowników)   w wysokości  przekraczającej  łącznie   przeciętne   wynagrodzenie   miesięczne  w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku,
  • prowadzą działalność zgodnie z wymogami ochrony środowiska.
 3. Uprawnienie do ubiegania się o przyznanie prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK nie przysługuje podmiotom, które w okresie ostatnich 3 (trzech) lat utraciły takie prawo na mocy uchwały Kapituły o odebraniu im uprawnienia do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY
 • 4
 1. Prawo do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK przyznawane jest na podstawie uchwały Kapituły Znaku Promocyjnego MIODNY SZLAK (zwanej „Kapitułą”).

 

 1. Prawo do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK przysługuje Korzystającym wyłącznie w odniesieniu do konkretnych produktów, usług lub inicjatyw, dla których zostało
 2. Produkty, usługi i inicjatywy, w stosunku  do których przyznaje się  prawo do używania  i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK powinny charakteryzować się następującymi specyficznymi cechami:
  • związek z Regionem (wyjątkowość i rozpoznawalność),
  • wysoka jakość,
  • przyjazność dla środowiska,
  • przyjazność dla klienta,
  • dostępność,
  • współpraca w ramach Programu Marka Lokalna MIODNY
 3. Kategorie produktów, usług i inicjatyw, dla których przyznaje się prawo do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Kryteria merytoryczne    stanowiące    podstawę    do    przyznania    prawa    używania i posługiwania się znakiem promocyjnym określa Załącznik nr 3 do
 • 5
 1. Prawo do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK przyznawane jest na okres jednego roku z możliwością przedłużenia okresu przysługiwania tego prawa do trzech lat, według uproszczonej procedury, określonej w
 • 12 Regulaminu.
 1. Prawo do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK nie jest objęte odpłatnością – jego wykonywanie nie jest uzależnione od uiszczenia opłaty licencyjnej.

Prawo do posługiwania się tytułem Miodny Partner przyznawane jest na okres 3 lat przez Kapitułę Znaku na wniosek zainteresowanego podmiotu lub Zarządu Fundacji Po Zdrowie do Natury. Podmiot wyróżniony tytułem Miodny Partner uzyskuje prawa i obowiązku „Korzystającego” w zakresie komunikacji zewnętrznej podmiotu nie dotyczącej konkretnego produktu, usługi czy inicjatywy.

 • 6
 1. Korzystający jest uprawniony do:
  • realizacji prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie i Umowie Licencyjnej,
  • korzystania, z zachowaniem określonych przez Fundację warunków, z wszelkich form promocji i reklamy zapewnianej Korzystającym przez Fundację, dedykowanych dla wszystkich Korzystających lub dla Korzystających

 

posiadających uprawnienie do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK w odniesieniu do danej kategorii produktów lub usług,

 • współpracy z Fundacją przy realizacji działań promocyjnych dotyczących Znaku Promocyjnego MIODNY SZLAK,
 • oznaczania określonych Umową Licencyjną produktów lub usług Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK,
 • oznaczania Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK miejsc sprzedaży dokonywanej osobiście, jak też przez osoby działające na jego rzecz lub  zlecenie, a także oznaczania produktów określonych Umową Licencyjną
 • stosowania Znaku Promocyjnego MIODNY SZLAK na materiałach promocyjnych lub reklamowych odnoszących się do produktów lub usług określonych Umową Licencyjną,
 • stosowania Znaku Promocyjnego MIODNY SZLAK w materiałach zawartych na stronach internetowych Korzystającego odnoszących się do produktów lub usług określonych Umową Licencyjną,
 • stosowania Znaku Promocyjnego MIODNY SZLAK w materiałach zawartych na portalach społecznościowych odnoszących się do produktów lub usług określonych Umową Licencyjną,
 • aktywnego uczestniczenia w spotkaniach Korzystających zorganizowanych przez, z inicjatywy lub za akceptacją Fundacji,
 • uzyskania wydanego przez Fundację zaświadczenia potwierdzającego przyznane Korzystającemu uprawnienia do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK.
 1. Korzystający jest zobowiązany do:
  • przestrzegania postanowień Regulaminu,
  • należytego wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy Licencyjnej,
  • współpracy z Fundacją Po Zdrowie do Natury przy realizacji działań promocyjnych dotyczących Znaku Promocyjnego MIODNY SZLAK,
  • powstrzymania się od działań sprzecznych z celami Programu Marki Lokalnej MIODNY SZLAK,
  • powstrzymania się w stosunku do innych Korzystających od zachowania, które  w odniesieniu do relacji między przedsiębiorcami mogłyby zostać zakwalifikowane jako  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w rozumieniu   przepisów   ustawy   z   dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 

 • oznaczania określonych Umową Licencyjną produktów lub usług Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK,
 • oznaczania Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK miejsc sprzedaży produktów lub usług określonych Umową Licencyjną dokonywanej osobiście, jak też przez osoby działające na jego rzecz lub zlecenie,
 • stosowania Znaku Promocyjnego MIODNY SZLAK na materiałach promocyjnych lub reklamowych odnoszących się do produktów lub usług określonych Umową Licencyjną,
 • stosowania Znaku Promocyjnego MIODNY SZLAK w materiałach zawartych na stronach internetowych Korzystającego odnoszących się do produktów lub usług określonych Umową Licencyjną,
 • stosowania Znaku Promocyjnego MIODNY SZLAK w materiałach zawartych na portalach społecznościowych odnoszących się do produktów lub usług określonych Umową Licencyjną,
 • przestrzegania zasad korzystania ze Znaku Promocyjnego MIODNY SZLAK zawartych w dokumencie pod nazwą „System Identyfikacji Wizualnej Marki lokalnej MIODNY SZLAK”, określonych w Załączniku nr 4 do Regulaminu,
 • utrzymywania wysokiej jakości wprowadzanych do obrotu produktów i usług, ze szczególnym uwzględnieniem produktów i usług dla których nabył prawo do oznaczania ich Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK,
 • informowania Fundacji o okolicznościach istotnych dla realizacji Programu Marki Lokalnej MIODNY SZLAK, w tym o wszelkich naruszeniach przez osoby trzecie praw przysługujących Fundacji do Znaku Promocyjnego MIODNY SZLAK, o wszelkich naruszeniach przez innych Korzystających ich zobowiązań wynikających z Regulaminu oraz o wszelkich zagrożeniach dla realizacji zobowiązań Korzystającego wynikających z Regulaminu lub Umowy Licencyjnej,
 • dbania o wizerunek i promowania idei Znaku Promocyjnego MIODNY SZLAK,
 • udzielania Fundacji   informacji   o   prowadzonych   działaniach   promocyjnych   i reklamowych, poza prowadzonymi przez Korzystającego na własnej stronie internetowej,
 • aktywnego uczestniczenia w spotkaniach Korzystających zorganizowanych przez, z inicjatywy lub za akceptacją Fundacji, nie rzadziej niż jeden raz w roku kalendarzowym,

 

 • uczestniczenia w targach branżowych lub imprezach promocyjnych które organizuje lub na które została zaproszona Fundacja,
 • udzielania Fundacji    wszelkich    (w    tym    celu    przetworzonych)    informacji i udostępniania materiałów niezbędnych dla zweryfikowania spełniania przez Korzystającego jego zobowiązań wynikających z Umowy Licencyjnej lub Regulaminu, w tym niezbędnych dla zweryfikowania spełniania przesłanek zasadności objęcia lub utrzymywania prawa Korzystającego do oznaczania produktów lub usług Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK,
 • do pokrywania części kosztów realizacji Programu marki lokalnej Miodny Szlak poprzez dokonywanie na rzecz Fundacji jednorazowych wpłat w wysokości nie niższej niż 250 zł., za każdy rok obowiązywania Umowy
 • 7
 1. Kapituła składa się z 7 do 10 członków, w tym Przewodniczącego Kapituły.
 2. Członkowie Kapituły są powoływani i odwoływani przez Zarząd Fundacji Po Zdrowie do
 3. Członkowie Kapituły powoływani są na okres kadencji wynoszącej cztery
 4. Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie Przewodniczącego Kapituły, kierującego pracami oraz Wiceprzewodniczącego Kapituły. Wiceprzewodniczący Kapituły zastępuje Przewodniczącego Kapituły podczas jego nieobecności.
 5. Do zadań Kapituły, poza innymi sprawami określonymi niniejszym Regulaminem, należy:
  • merytoryczna ocena i rozstrzyganie Wniosków,
  • udzielanie Fundacji rekomendacji w sprawach istotnych dla realizacji Programu Marki Lokalnej MIODNY
 6. Kapituła może zasięgać opinii ekspertów w danej
 7. Koszty funkcjonowania Kapituły, w tym koszty opinii ekspertów przygotowanych na zlecenie Kapituły pokrywa Fundacja, na zasadach i do kwoty określonej odrębną uchwałą Zarządu.
 8. Obsługę administracyjną działalności Kapituły, w tym w szczególności wysyłanie listów poleconych lub nadawanie przesyłek pocztą kurierską dotyczących zwoływania posiedzeń Kapituły lub kierowanie zaproszeń pocztą elektroniczną (za potwierdzeniem odbioru) oraz obejmujących pisma Kapituły kierowane do Wnioskodawców lub Korzystających, zapewnia

 

 1. Kapituła w drodze Regulaminu Kapituły może określić wewnętrzną organizację i tryb pracy Kapituły.

 

 • 8
 1. Kapituła obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Fundacji Po Zdrowie do Natury w uzgodnieniu z Przewodniczącym Kapituły. Pierwsze posiedzenie Kapituły zwołuje Prezes
 2. Posiedzenia Kapituły odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku
 3. Posiedzenia Kapituły odbywają się w miejscu wskazanym przez Fundację Po Zdrowie Do
 4. Posiedzeniami Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły.

 

 1. Posiedzenia Kapituły zwołuje się zawiadamiając wszystkich członków Kapituły za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Dopuszczalne jest dokonanie zwołania poprzez wysłanie członkom Kapituły, co najmniej tydzień przed terminem posiedzenia, zaproszenia pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyrazili pisemną zgodę na dokonywanie wobec nich korespondencji w tej formie, podając adres, na który korespondencja powinna być wysyłana. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz przewidywany porządek
 2. Posiedzenia Kapituły są protokołowane. Protokoły wymagają podpisu wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Kapituły.
 • 9
 1. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach w drodze uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby członków Kapituły.
 2. Każdemu członkowi Kapituły przysługuje w głosowaniu jeden głos. W przypadku równej liczby głosów członków Kapituły decydujący jest głos Przewodniczącego Kapituły.
 3. Uchwały Kapituły mogą być podjęte na posiedzeniu, jeżeli wszyscy członkowie Kapituły zostali o tym posiedzeniu

 

 1. Uchwały Kapituły w przedmiocie przyznania Wnioskodawcy uprawnienia do zawarcia Umowy Licencyjnej zawierają uzasadnienie
 2. Uchwały Kapituły są ostateczne – nie przysługują od nich żadne środki zaskarżenia.

 

 

 

 • 10
 1. Członkowie Kapituły są zobowiązani do:
  • aktywnego uczestniczenia w pracach Kapituły, w tym do podejmowania działań zmierzających do zapewnienia realizacji zadań Kapituły określonych Regulaminem, a w szczególności do udziału w:
   1. posiedzeniach Kapituły    i    dokumentowaniu    prac    Kapituły    zgodnie   z postanowieniami Regulaminu,
   2. merytorycznej ocenie Wniosków (w tym Uproszczonych Wniosków), w tym także poprzez konsultacje z pozostałymi członkami Kapituły,
   3. rozstrzyganiu Wniosków, przygotowywaniu pisemnych uzasadnień rozstrzygnięć Kapituły i przygotowywaniu opinii Kapituły przewidzianych Regulaminem,
   4. redagowaniu wystąpień kierowanych przez Kapitułę do Wnioskodawcy przewidzianych Regulaminem,
  • przyczyniania się do realizacji celów oznaczania produktów i usług Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK, w tym do podejmowania działań na rzecz promocji Marki lokalnej MIODNY SZLAK i kreowania pozytywnego wizerunku i rozpoznawalności Znaku Promocyjnego MIODNY SZLAK w kraju i za granicą.
 2. W przypadku sprzeczności pomiędzy interesami związanymi z realizacją Programu Marki Lokalnej MIODNY SZLAK a interesami członka Kapituły, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Kapituły powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw; może żądać zaznaczenia tego w protokole posiedzenia Kapituły.

 

 • 11
 1. Procedura przyznania prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK wszczynana jest na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu

 

ubiegającego się o uzyskanie tego prawa, złożony w siedzibie Fundacji Po Zdrowie do Natury, zwanego też w Regulaminie „Wnioskiem”.

 1. Do Wniosku należy dołączyć dokumenty stanowiące dowody na okoliczności powołane we Wniosku, a w szczególności wszystkie stosowne dokumenty określone we wzorze Wniosku jako
 2. Informacje o terminach składania Wniosków dostępne są na stronie internetowej Fundacji pod adresem: pozdrowiedonatury.pl
 3. Wniosek jest przesyłany do Kapituły w terminie 30 dni od dnia jego wpływu do
 4. Wstępnej formalnej oceny Wniosku dokonuje upoważniona przez Prezesa Fundacji osoba. Stosownie do jej wyników Fundacja może wezwać Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych w określonym terminie, nie krótszym niż 7
 5. W razie gdy Kapituła poweźmie uzasadnione wątpliwości co do okoliczności powołanych we Wniosku lub z innych względów uzna to za celowe, może wystąpić do Wnioskodawcy o uzupełnienie Wniosku, w szczególności poprzez przedłożenie dodatkowych materiałów, udzielenie informacji lub złożenie wyjaśnień.
 6. W razie gdy Kapituła poweźmie uzasadnione wątpliwości czy Wnioskodawca wykazał spełnienie wynikających z kryteriów określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu przesłanek uzyskania prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK, może wystąpić do Wnioskodawcy o uzupełnienie Wniosku poprzez przedstawienie ekspertyz lub opinii sporządzonych przez osoby lub instytucje posiadające wiedzę specjalistyczną w zakresie objętym przedmiotem tych ekspertyz lub
 7. Wszelkie koszty przygotowania oraz ewentualnego uzupełnienia Wniosku pokrywa Wnioskodawca.
 8. Kapituła, podejmuje uchwałę w przedmiocie przyznania albo odmowy przyznania prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK, po

merytorycznej ocenie wniosku, biorąc pod uwagę spełnianie przez Wnioskodawców warunków określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności kryteriów określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

 1. W ramach merytorycznej oceny Wniosku następuje co najmniej jedna wizyta co najmniej jednego członka Kapituły w miejscu prowadzenia działalności przez Wnioskodawcę, zmierzająca do weryfikacji oświadczeń objętych treścią tego
 2. Uchwały Kapituły w przedmiocie przyznania Wnioskodawcy uprawnienia do zawarcia Umowy Licencyjnej zawierają uzasadnienie

 

 1. Uchwały kapituły są ostateczne – nie przysługują od niej żadne środki zaskarżenia.
 2. Fundacja informuje niezwłocznie Wnioskodawcę o wynikach oceny Wniosku przeprowadzonej przez Kapitułę, w formie pisemnej, na adres Wnioskodawcy wskazany we
 3. Zawarcie Umowy Licencyjnej powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia doręczenia Wnioskodawcy informacji o przyznaniu mu, mocą uchwały Kapituły, uprawnienia do zawarcia Umowy Licencyjnej. Po bezskutecznym upływie przedmiotowego terminu Stowarzyszenie będzie uprawnione do odmowy podpisania Umowy
 4. Wzór Wniosku stanowi Załącznik nr 5 do

 

 

 • 12
 1. Nabycie prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK następuje z chwilą określoną w umowie licencyjnej (zwanej „Umową Licencyjną”) zawieranej pomiędzy Fundacją a Wnioskodawcą, który uzyskał prawo do jej
 2. Umowa Licencyjna   określa   prawa    i obowiązki   stron   związane   z   używaniem    i posługiwaniem się Znakiem Promocyjnym MIODNY
 3. Zawarcie Umowy Licencyjnej powinno nastąpić w terminie 21 dni od dnia doręczenia Wnioskodawcy informacji o przyznaniu mu uprawnienia do Zawarcia Umowy Licencyjnej. Po bezskutecznym upływie przedmiotowego terminu Fundacja będzie uprawniona do odmowy podpisania Umowy
 4. Okres obowiązywania Umowy Licencyjnej może zostać przedłużony, jednakże nie więcej niż o dwa lata, w drodze pisemnego aneksu do niej, jeżeli Korzystający, na co najmniej 3 (trzy) miesiące przed terminem wygaśnięcia Umowy Licencyjnej złoży w siedzibie Fundacji wniosek o przedłużenie jej okresu obowiązywania, zwany

„Uproszczonym Wnioskiem.

 1. Uchwałę o przedłużeniu okresu obowiązywania Umowy Licencyjnej podejmuje Kapituła, na wniosek Fundacji, mając na względzie w szczególności ocenę należytego wykonywania zobowiązań Korzystającego wynikających z umowy, rękojmię dalszego ich wykonywania i ocenę możliwości dalszego spełniania przez Korzystającego warunków posiadania prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY
 2. Uchwała Kapituły, o której mowa w ust. 5 jest dla Fundacji wiążąca.

 

 1. Fundacja przesyła Korzystającemu informację o wynikach oceny Uproszczonego Wniosku. W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania Umowy Licencyjnej do informacji dołącza się podpisany przez Zarząd Fundacji aneks do Umowy
 2. Aneks do Umowy Licencyjnej może zawierać postanowienia dotyczące dodatkowych zmian Umowy Licencyjnej, to jest innych niż prowadzące do przedłużenia jej okresu obowiązywania.
 3. Zawarcie aneksu do Umowy Licencyjnej prowadzącego do przedłużenia okresu jej obowiązywania powinno nastąpić w terminie 21 dni od dnia doręczenia Wnioskodawcy informacji o przyznaniu mu uprawnienia do zawarcia takiego aneksu. Po bezskutecznym upływie przedmiotowego terminu Fundacja jest uprawniona do odmowy podpisania aneksu do Umowy
 4. Wzór umowy licencyjnej określa Załącznik nr 6 do
 5. Wzór Uproszczonego Wniosku stanowi Załącznik nr 7 do

 

 

 

 • 13
 1. Prawo do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK może zostać odebrane w razie rażącego naruszenia lub powtarzającego się naruszania przez Korzystającego jego zobowiązań wynikających z Regulaminu, Umowy Licencyjnej lub innych zobowiązań wynikających ze stosunków umownych łączących go z Fundacją, dotyczących posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK lub związanych z realizacją Programu Marki Lokalnej MIODNY SZLAK. Uchwałę w przedmiocie odebrania prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK podejmuje Kapituła.
 2. Procedura odebrania prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK jest wszczynana na podstawie pisemnego, obejmującego uzasadnienie, wniosku Fundacji.
 3. Kapituła wszczynając procedurę odebrania prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym  MIODNY  SZLAK   zawiadamia  Korzystającego   na   piśmie  o możliwości złożenia pisemnych wyjaśnień w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Pismo obejmujące wyjaśnienia Korzystający doręcza na adres Fundacji.

 

 1. W toku rozpoznawania zasadności odebrania prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK Kapituła powinna wysłuchać Korzystającego lub zapoznać się z jego pisemnymi wyjaśnieniami.
 2. Korzystający ponosi  wszelkie  koszty  związane  z  jego  udziałem  w  postępowaniu   w przedmiocie odebrania prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY
 3. Korzystający jest zobowiązany do trwałego zaprzestania używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK natychmiast po doręczeniu mu przez Fundację pisemnej informacji o uchwale Kapituły w przedmiocie odebrania mu prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY
 4. Do czasu rozpoznania sprawy odebrania prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK Kapituła na wniosek Fundacji może zawiesić wykonywanie przez Korzystającego prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY
 5. Korzystający jest zobowiązany do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Kapitułę zaprzestać używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK niezwłocznie po doręczeniu mu przez Fundację pisemnej informacji o decyzji Kapituły w przedmiocie zawieszenia mu prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY
 6. Informacja o odebraniu prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK może zostać podana przez Fundację do publicznej wiadomości.
 7. Z chwilą wygaśnięcia prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK Korzystający zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu zaświadczenia wykazującego jego uprawnienie do wykonywania tego
 8. Nie wszczynając procedury odebrania prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY  SZLAK  Fundacja  może,  w  razie  powzięcia  uzasadnionych  i poważnych wątpliwości co do dalszego spełniania wynikających z kryteriów określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu przesłanek uzyskania prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK, wystąpić do Korzystającego o sporządzenie na jego koszt i przedstawienie Kapitule ekspertyz lub opinii sporządzonych przez osoby lub instytucje posiadające wiedzę specjalistyczną w zakresie objętym przedmiotem tych ekspertyz lub

 

 • 14

 

Doręczenia pism kierowane zgodnie z Regulaminem do Wnioskodawcy lub Korzystającego uznaje się za skuteczne, jeżeli zostaną dokonane na adres określony we Wniosku. W przypadku zmiany adresu Wnioskodawca lub Korzystający zobowiązany jest powiadomić Fundację o tym fakcie listem poleconym, w którym poda nowy adres dla doręczeń. W razie niewykonania powyższego obowiązku powiadomienia o zmianie adresu, pismo skierowane na adres dotychczasowy będzie uznane za skutecznie doręczone.

 

 • 15
 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą określoną w uchwale Zarządu Fundacji o jego przyjęciu.
 2. Zmian Regulaminu, w tym załączników do Regulaminu dokonuje Zarząd Fundacji. O ile Umowa Licencyjna nie stanowi inaczej zmiany Regulaminu nie wpływają na treść tej umowy.

 

 

 

 

 Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:

 1. Wzór Znaku Promocyjnego MIODNY
 2. Kategorie produktów, usług, inicjatyw, dla których przyznaje się prawo do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY SZLAK.
 3. Kryteria merytoryczne stanowiące podstawę do przyznania prawa używania i posługiwania się znakiem promocyjnym MIODNY
 4. System Identyfikacji Wizualnej Marki lokalnej MIODNY
 5. Wzór Wniosku o przyznanie prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym MIODNY
 6. Wzór Umowy
 7. Wzór Uproszczonego

Dołącz do naszej Marki Lokalnej, czekamy na Ciebie!