Regulamin

Regulamin funkcjonowania Partnerstwa „Miodny Szlak

Regulamin określa zasady partnerskiej współpracy na rzecz budowania marki „Miodny Szlak” – budowania tożsamości, promocji Regionu i wprowadzanych pod markę Miodny Szlak produktów, usług i inicjatyw, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii społecznej.

§ 1

Definicja Marki „Miodny Szlak”

Marka lokalna „Miodny Szlak” jest narzędziem promocji Regionu, poprzez prezentację wysokiej jakości produktów, usług i inicjatyw związanych z tym regionem, oferowanych i realizowanych przez twórców, usługodawców, instytucje i podmioty ekonomii społecznej z obszaru Regionu Sądeckiego, w szczególności Gmin: Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój, Łabowa, Łącko, Kamionka Wielka, Grybów, Stary Sącz. Budowana jest w oparciu o lokalne zasoby oraz bogate dziedzictwo kulturowo-historyczne Regionu.

Marka lokalna „Miodny Szlak” powstała z inicjatywy Fundacji Po Zdrowie do Natury w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i instytucji wspierających zrównoważony rozwój Regionu Sądeckiego. Fundacji Po Zdrowie do Natury wspólnie z lokalnymi partnerami stworzyła grupę inicjatywną Marki, którzy 2019-2020 w efekcie licznych spotkań i dyskusji powołali do życia „Miodny Szlak”.

§2

Cele Partnerstwa „Miodny Szlak”

Głównym celem Partnerstwa „Miodny Szlak” jest budowanie marki lokalnej Miodny Szlak. Partnerstwo realizuje ten cel poprzez cele szczegółowe, tj.:

1)         wsparcie przedsiębiorczości i rozwój ekonomii społecznej w Regionie Sądeckim, w oparciu o zasoby lokalnego środowiska: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem pasji i aktywności mieszkańców oraz produktów lokalnych,

2)         aktywizacja mieszkańców w kierunku rozwoju ekonomii społecznej i angażowania się w budowanie marki miejsca,

3)         wsparcie spójnej i zintegrowanej oferty turystycznej Regionu,

4)         tworzenie międzysektorowych sieci współpracy i wspólna promocja Regionu,

5)         wymiana wiedzy i doświadczeń odnośnie rozwoju lokalnego w oparciu o marketing terytorialny na poziomie lokalnym, regionalnym,  krajowym i międzynarodowym,

6)         mobilizowanie lokalnej społeczności i lokalnych przewag konkurencyjnych na rzecz rozwoju Regionu Sądeckiego,

7)         promowanie trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej jako jednego z elementów zachowania bogactwa przyrodniczo – leśnego Sądecczyzny.

§ 3

Partnerstwo Miodny Szlak

 1. Kreatorzy Marki Lokalnej „Miodny Szlak” jako grupa inicjatywna stali się automatycznie Partnerami Marki „Miodny Szlak”.
 2. Partnerem Marki „Miodny Szlak” jest każda osoba indywidualna, instytucja lub organizacja, jednostka samorządowa, która zadeklaruje współpracę i wsparcie na rzecz budowania marki i podpisała deklarację partnerską.
 3. Do zadań Partnera należy:

3.1. Wspieranie merytoryczne marki Miodny Szlak poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności, dzielenie się doświadczeniem, doradztwem w zakresie rozwoju miejsca i podnoszenia jakości tworzonej pod marką oferty.

3.2. Przekazywanie Koordynatorowi Marki „Miodny Szlak” informacji istotnych dla jej funkcjonowania.

3.3. Wsparcie Koordynatora Marki „Miodny Szlak” w rozwijaniu i uatrakcyjnianiu oferty.

3.4. Promocja Marki:

 1. wsparcie przy tworzeniu materiałów promocyjnych i udostępnianie kanałów dystrybucyjnych,
 2. informowanie zainteresowanych osób o ofercie pod marką Miodny Szlak,

prezentacja marki podczas organizowanych imprez, targów i wydarzeń.

4. Partner ma prawo do:

1) Otrzymywania informacji o funkcjonowaniu marki „Miodny Szlak” (spotkaniach, wydarzeniach, imprezach, ofertach tworzonych pod marką).

2) Uczestniczenia w spotkaniach, szkoleniach, wizytach studyjnych oraz doradztwie, dostępnym dla Członków Partnerstwa.

3) Ubiegania się o używanie znaku promocyjnego Miodny Szlak celem wyróżnienia produktów/usług/inicjatyw, jeśli Partner spełni kryteria określone odrębnym REGULAMINEM PRZYZNAWANIA, UŻYWANIA I POSŁUGIWANIA SIĘ ZNAKIEM PROMOCYJNYM MIODNY SZLAK (Wówczas Partner staje się równocześnie Użytkownikiem Znaku).

4) Angażowanie się we wspólne inicjatywy – tworzenie wspólnych ofert,
udział we wspólnych wydarzeniach, targach i imprezach.

5) Wyrażenia swojej opinii na temat przyjęcia nowych partnerów.

6) Promocji – umieszczania informacji o jego działalności w charakterze Partnera na w kanałach promocyjnych i publikacjach przygotowanych pod marką.

7) Zakończenia współpracy w charakterze Partnera poprzez złożenie deklaracji rezygnacji.

 1. Użytkownik Znaku Promocyjnego Miodny Szlak to podmiot, spełniający kryteria ujęte we wspólnie wypracowanym przez Partnerów odrębnym REGULAMINIE PRZYZNAWANIA, UŻYWANIA I POSŁUGIWANIA SIĘ ZNAKIEM PROMOCYJNYM MIODNY SZLAK, który to podmiot o takie prawo do znakowania produktów/usług/inicjatyw się ubiega i któremu prawo do używania znaku zostanie przyznane przez Kapitułę Znaku. Partner nie staje się więc automatycznie Użytkownikiem Znaku Promocyjnego „Miodny Szlak”. Parter może lecz nie musi stawać się Użytkownikiem Znaku.

 

§4

Koordynacja Partnerstwa „Miodny Szlak”

 1. Za Koordynację funkcjonowania Partnerstwa „Miodny Szlak” odpowiada
  Fundacja Po Zdrowie do Natury, zwana w niniejszym Regulaminie koordynatorem. Do zadań Koordynatora Partnerstwa należy:

1) Organizacja spotkań umożliwiających wymianę doświadczeń i pomysłów pomiędzy Partnerami, planowanie działań i inicjatyw pod marką Miodny Szlak.

2) Zarządzanie Znakiem Promocyjnym „Miodny Szlak”, w tym przyznawanie prawa do znakowania produktów/usług/inicjatyw/wydarzeń przez Użytkowników Marki w oparciu o odrębny REGULAMIN PRZYZNAWANIA, UŻYWANIA I POSŁUGIWANIA SIĘ ZNAKIEM PROMOCYJNYM MIODNY SZLAK.

3) Bieżący kontakt z Użytkownikami Znaku i Partnerami poprzez:

a. informowanie ich o nowych inicjatywach podejmowanych pod marką,

b. informowanie o wydarzeniach pod marką.

4) Rozwijanie marki Miodny Szlak poprzez:

a. pozyskiwanie nowych Partnerów i Użytkowników (ciekawych miejsc, aktywnych partnerów), których oferta może wzbogacić markę,

b. inicjowanie i wsparcie tworzenia sprofilowanych ofert pobytowych dla turystów,

c. organizowanie przydatnych szkoleń i doradztwa dla Partnerów i Użytkowników, wsparcie w rozwijaniu nowych aktywności i atrakcji,

d. zarządzanie Znakiem Miodny Szlak,

e. nawiązywanie współpracy z innymi partnerami w kraju i zagranicą prowadzącymi marki lokalne lub zainteresowanymi ofertą.

5) Promocja marki Miodny Szlak:

a. dostarczenie każdemu członkowi logotypu „Miodny Szlak” wraz z Systemem Identyfikacji Wizualnej określającymi zasady jego stosowania,

b. opracowywanie i publikowanie materiałów promocyjnych we współpracy Partnerami i Użytkownikami,

c. administracja stroną na FB, zawierającą informacje o działaniach pod marką,

d. promocja marki Miodny Szlak podczas lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych imprez,

e. informowanie zainteresowanych o ofercie poszczególnych miejsc pod marką i ofertach powiązanych (np. zorganizowany pobyt w kilku obiektach).

§ 5

Przyjmowanie nowych Partnerów

  1. Członkowie grupy inicjatywnej stali się automatycznie pierwszymi Partnerami.
  2. O przyjmowaniu nowych Partnerów „Miodny Szlak” decydują Partnerzy i Koordynator Partnerstwa podczas spotkania zorganizowanego przez Koordynatora. Decyzja o przyznaniu partnerstwa zapada zwykłą większością głosów (obecnych na spotkaniu) w głosowaniu jawnym. Każdemu Partnerowi i Koordynatorowi przysługuje jeden głos. Ze spotkania dotyczącego przyjmowania nowych Partnerów sporządza się protokół, który podpisywany jest przez Koordynatora oraz osobę wybraną spośród obecnych na spotkaniu Partnerów.
  3. Kandydat na Partnera zobowiązany jest przekazać Koordynatorowi podpisaną Deklarację Partnera „Miodny Szlak” na piśmie wraz z załącznikiem w formie opisu co motywuje go do bycia Partnerem, co może wnieść lub/i jakie inicjatywy zamierza pod marką podjąć. Kandydat zobowiązany jest także do krótkiej prezentacji swych zamierzeń podczas spotkania zorganizowanego przez Koordynatora.
  4. Przyjęcie na Partnera odbywa się poprzez potwierdzenie na podpisanej przez Kandydata Deklaracji decyzji o przyjęciu do Partnerstwa „Miodny Szlak”. Potwierdzenia dokonuje Koordynator Partnerstwa i osoba podpisująca protokół.

§6

Wystąpienie lub wykluczenie z Partnerstwa „Miodny Szlak”

 1. Każdy Partner może w każdym momencie podjąć decyzję o wystąpieniu z Partnerstwa. Powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Koordynatora (w formie pisemnej), który przekazuje tę informację pozostałym Partnerom.
 2. Wystąpienie lub wykluczenie Partnera zobowiązuje go do niezwłocznego usunięcia logotypu Miodny Szlak i informacji o udziale w inicjatywach i Partnerstwie Miodny Szlak. Równocześnie informacja o Partnerze zostanie usunięte ze wszelkich materiałów i miejsc promocji marki Miodny Szlak.
 3. W przypadku działań na szkodę marki Miodny Szlak lub któregokolwiek Partnera czy Użytkownika Znaku, na wniosek Koordynatora – Partnerzy mogą wykluczyć takiego Partnera z Partnerstwa. Koordynator rozsyła wniosek o wykluczenie Partnera wraz z pisemnym uzasadnieniem do Partnerów, którzy w ciągu 7 dni od doręczenia wniosku mogą odnieść się do niego na piśmie.
 4. Wykluczenie Partnera następuje również na skutek braku aktywności Partnera w działaniach promocyjnych oraz uczestnictwa w organizowanych spotkaniach, o którym mowa w § 3 ust. 3 organizowanych w przeciągu 2 kolejnych lat.
 5. Wykluczenie Partnera jest skuteczne, jeśli za taką decyzją wypowiedziała się zwykła większość Partnerstwa w głosowaniu jawnym. Informację o wykluczeniu przekazuje Koordynator.

 

Dołącz do naszej Marki Lokalnej, czekamy na Ciebie!